Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Tự do hóa đầu tư trong cộng đồ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8894

Title: Tự do hóa đầu tư trong cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC và sự tham gia của Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Minh Phương
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Tự do hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC. Bài viết nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam vào AEC trong lĩnh vực tự do hóa đầu tư thông qua phân tích - các cam kết và việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN - ACIA, thực trạng quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN và của Việt Nam, từ đó đưa ra một số cơ hội và thách thức mà AEC mang lại cho Việt Nam từ góc độ tự do hóa đầu tư...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8894
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Nguyen Thi Minh Phuong.pdf521.74 kBAdobe PDFView/Open