Sách - Giáo trình > Kinh tế Việt Nam 2008 - Suy gi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8262

Title: Kinh tế Việt Nam 2008 - Suy giảm và thách thức đổi mới
Authors: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2009
Language: Vi
Ispart of: NXB Tri thức
Abstract: Kinh tế Việt Nam 2008 - Suy giảm và Thách thức đổi mới gồm 8 chương và 2 phụ lục, công trình đầu tiên trong chuỗi Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam của VEPR - tên khi đó là CEPR - đã đi sâu phân tích bối cảnh vĩ mô đặc biệt này từ nhiều khía cạnh, như chính sách vĩ mô, chính sách thương mại, thị trường tài chính, sức cạnh tranh ngành công nghiệp, v.v…
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8262
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Bao cao thuong nien 2009.pdf161.87 kBAdobe PDFView/Open