Văn bản - Pháp luật > Thông tư về việc sửa đổi, bổ s...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7368

Title: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10.2009.TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Văn bản - pháp luật
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10.2009.TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm phụ lục III
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7368
Appears in Collections:Văn bản - Pháp luật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Phu luc IIIabTT 10 sua doi.doc136 kBMicrosoft WordView/Open
TT 10 sua doi signed.doc168 kBMicrosoft WordView/Open
TT 10 sua doi signed.pdf394.69 kBAdobe PDFView/Open