Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế Việt Nam học ... > Đối ngoại kinh tế của Việt Nam...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/5384

Title: Đối ngoại kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Trần Thị Nhẫn
Keywords: Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4. Tiểu ban 3: "Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững"
Issue Date: 2012
Language: Vi
Abstract: Mục đích nghiên cứu chính của bài này là thông qua việc nghiên cứu, phân tích hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XI (2011), sẽ chứng minh tính đúng đắn, hợp thực tiễn và làm rõ vai trò quan trọng của đường lối phát triển đối ngoại kinh tế của Đảng đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, đặc biệt là trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/5384
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2015 (lần thứ 4). Tiểu ban Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TranThiNhan_Vi.doc32.5 kBMicrosoft WordView/Open
TranThiNhan_Vi.pdf78.92 kBAdobe PDFView/Open