Tài liệu tham khảo > Tài liệu về kinh tế tổng hợp > Tiền và hoạt động ngân hàng
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19763

Title: Tiền và hoạt động ngân hàng
Authors: TS. Lê Vinh Danh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2009
Language: Tiếng Việt
Abstract: Cuốn sách là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật, tư liệu chủ yếu được thu thập thông qua Vụ Thông tin - Nghiên cứu và Phát triển của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Bằng một phong cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày khá sinh động, có tính chất phổ thông hoá lịch sử quá trình phát sinh, phát triển cũng như chức năng, vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàng cùng những kinh nghiệm quản lý, điều tiết một số ngân hàng lớn trên thế giới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19763
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Tien va hoat dong ngan hang.pdf9.4 MBAdobe PDFView/Open