Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19761

Title: Tín dụng ngân hàng
Authors: Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Nhiều tác giả
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2011
Language: Tiếng Việt
Abstract: Tín dụng - Ngân hàng là môn cơ sở ngành của sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Trước yêu cầu của hội nhập Quốc tế, sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng phải được trang bị những kiến thức về tài chính ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế hiện nay. Cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19761
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Giao trinh Tin dung ngan hang.pdf7.87 MBAdobe PDFView/Open