Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/19757

Title: Marketing đương đại
Authors: Ngô Bình, Nguyễn Khánh Trung
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2009
Language: Tiếng Việt
Abstract: Mục đích của cuốn sách này là nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/19757
Appears in Collections:Tài liệu về kinh tế tổng hợp

Files in This Item:

File SizeFormat
Marketing duong dai.pdf17.58 MBAdobe PDFView/Open