Trao đổi - thảo luận > Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10704

Title: Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Authors: Phòng Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Keywords: Bài thảo luận chính sách
Issue Date: 2015
Language: Vi
Abstract: Phần này tập trung đánh giá các chỉ tiêu kinh tế căn bản trong giai đoạn 2011-2015 so với kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XI. Bảng 1 so sánh mục tiêu đặt ra và kết quả thực tế đạt được qua các năm, và trung bình giai đoạn 2015, hoặc kết quả kết thúc cuối giai đoạn, số liệu năm 2014 và 2015 là số liệu dự báo.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10704
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File SizeFormat
Du bao KT-XH VN giai doan 2016-2020.pdf733.24 kBAdobe PDFView/Open