Sách - Giáo trình > Lãnh đạo các khu vực công
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10617

Title: Lãnh đạo các khu vực công
Authors: Phan Huy Đường
Keywords: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2014
Language: Vi
Abstract: Lãnh đạo là một thành tố của khối kiến thức khoa học xã hội - nhân văn. Nói khoa học xã hội - nhân văn là nói đến việc nghiên cứu các vấn đề xã hội, các vấn đề con người, nghiên cứu quan hệ giữa những con người trong các hoạt động lao động sáng tạo ra của cải vật chất và tạo ra các giá trị tinh thần, giá trị phi vật thể cho con người, cho cộng đồng xã hội. Lãnh đạo không đứng ngoài nhiệm vụ đó.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/10617
Appears in Collections:Sách - Giáo trình

Files in This Item:

File SizeFormat
Lanh dao cac khu vuc cong.pdf184.25 kBAdobe PDFView/Open